Beszámoló a Területi Kamarák elnökeinek Egerben tartott tanácskozásáról
2016. április 25., hétfő

Beszámoló a Területi Kamarák elnökeinek 2016.04.21.-22.-én Egerben tartott tanácskozásáról.


Az Építész Kamara Területi Elnökei április 21.- 22.-én Egerben tanácskoztak. A küldöttgyűlés előkészítése mellett a központi téma természetesen a 300 m2 alatti lakóépületekhez kapcsolódó jogszabály rengeteg értelmezése volt, ami nem könnyű feladat. Mivel a tagok felé kevés hír jut el a folyamatban levő egyeztetésekről, az emlékeztető közzétételével érzékeltetjük a Kamara által végzett  egyeztetési munkát, és annak nehézségeit.

Beszámoló

a Területi Kamarák Elnökeinek 2016.04.21.-22.-én Egerben tartott tanácskozásáról

A TET egyhangúan elfogadta, hogy:

- A Kamara évi rendes küldöttgyűlését 2016.05.27-én tartja meg.

- Az ülésre beterjesztett költségvetési, pénzügyi beszámolókat elfogadja, a területi kamarák írásbeli kiegészítéssel 04.29-ig élhetnek, azt követően az elfogadott részletes program is meghirdetésre kerül a MÉK honlapján.

A kamarai tagdíjakkal kapcsolatosan az alábbi kamarai szabályzatot érintő módosítási javaslatok

hangoztak el:

- (MÉK)70 év feletti tagok tagdíját a területi kamaráknak az országos kamara felé csak a 4. negyedévi elszámoláskor kelljen leróni teljes egészében. (Ennek magyarázata, hogy a területi kamarák 70-év feletti tagjait nehezen, vagy egyáltalán nem lehet időben felkutatni, és nyilatkoztatni, hogy tervezési tevékenységet folytatnak-e még, tagságukat megszüntetik, vagy tiszteletbeli tagként kívánnak a jövőben kamarai tagok maradni.)

- (FEJÉRMÉK) A területi kamara tagdíjfizetéssel kapcsolatosan élhessen a halálesetkori részarányos visszatérítés, méltányosság, halasztás, kedvezmények jogával

- (HMÉK) 70 év helyett a tag bármikor „nyugdíjazhassa magát” és kérvényezhesse a tiszteletbeli tagságot, ne kelljen a 70.dik-életévet kivárnia.

A TET a MÉK módosítását elfogadta, a FEJÉRMÉK javaslatával kapcsolatosan megjegyezte, hogy e jogkör a halasztás, méltányosság tekintetében jelenleg is fennáll, de a szabályzat nem fogalmaz egyértelműen, kéri, hogy a MÉK terjesszen elő egy olyan szövegmódosítást, mely nem gátolja az egyértelmű jogértelmezést. Ebbe a visszatérítés lehetőségét is illessze be, de további kedvezmények megadásának lehetőségét nem támogatja. A HMÉK javaslatot is támogathatónak tartotta, de új szabályra vonatkozó javaslatot nem tett.

A MÉK elnöke beszámolt az Építési törvény parlament előtt álló módosításáról, és törvényhez benyújtott, módosító javaslatokról

- A HÉSZ jelenleg érvényben lévő kötelezéseit a 300m2 alatti új építésű lakóingatlanok esetében is szinte teljes egészében figyelembe kell majd venni, beleértve a zöldterületet a helyi és országos védettséget, de az eljárást továbbra is kivonja a településképi eljárások hatálya alól, azt külön településképi törvényben kívánja szabályozni.

- A törvény vitájával párhuzamosan zajlik a kapcsolódó 312-es építésügyi építésfelügyeleti hatósági eljárásokról, 191-es építőipari kivitelezési tevékenységről, 266-os szakmagyakorlásról, 456-os 300m2 alatti lakóépületekről, 238-as építésügyi bírságról szóló  rendeletcsomag módosításának egyeztetése. Ehhez kapcsolódni fog egy a tervezői művezetést szabályozó rendelet, egy a 300m2 –alatti ingatlanok tervezésére vonatkozó kötelező tervezői felelősség biztosításáról szóló szabályzat is.

A MÉK elnöksége a TET segítségét, támogatását kérte az alábbiakban:

- 300m2 alatti lakóépületeket is csak kiviteli tervek alapján lehessen építeni.

- A 191-es építőipari kivitelezési tevékenységről szóló rendelet tartalmazza a 300m2 alatti lakóépületekhez szükséges kiviteli terv minimum követelményeit. A szükséges tervrészek részletes leírását ne a normaszöveg, hanem az építész kamara erre vonatkozó szabályzata tartalmazza a 456-os rendelet 1. melléklete helyett, tehát 191-es-ben csak a szükséges dokumentum jegyzék szerepeljen. Természetesen a szakági munkarészek tartalmi követelményeit a mérnök kamara fogja hozzátenni. Ennek feltétele, hogy a Területi kamaráknak megküldött szabályzat tervezetet, a területi kamarák véleményezzék, és az egységes javaslatot mielőbb a jogalkotó elé lehessen tárni.

- A tervezői művezetésre vonatkozóan a MÉK önálló javaslatcsomagot kíván benyújtani elfogadásra, ennek lényegi javaslata, hogy kötelező tervezői művezetéssel a tervező ne élhessen vissza, ne hozza ezzel hátrányos helyzetbe a megrendelőjét, jogában álljon maga helyett a nevében eljáró helyi építésztervezőt is megnevezni, melyre a művezetést részben vagy teljes egészében átruházhatja, akadályoztatása és az építtető beleegyezése esetén. A tervező művezetőként nem veheti át a felelős műszaki vezető, vagy műszaki ellenőr szerepét, kivitelezés minőségéért nem felel. A tervezési művezetés tervezési díj típusú díj, a hatósági ár a szellemi munkát ellentételezi, a helyszínre jutás költségeit nem fedezi.

- A tervezői felelősségbiztosítás kérdésében a MÉK elnöksége az eddig felvetett kormányzati és szakértői javaslatok alapján, építtetői építési biztosítás megkötését egyszerűbbnek és biztosabbnak tekinti az egyedi tervezői projektbiztosítás helyett.

- Javaslatokat vár a kamarai képzésekből, illetve a központi támogatásból származó többletbevétel felhasználásának módjára.

- A gazdaságtalan, korszerűtlen tervezés tárgyában indított keresetek ügyében definiálni kell ennek fogalmát, mielőtt bírák teszik ezt meg.

A két napos részletes vita során a TET a felvetett javaslatokkal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tette:

- A tervezett településkép védelmi törvény célkitűzésével egyetért, minden település alkosson ilyet, de a tervezett elképzelés jogszabályi hierarchiában elfoglalt helyét egyelőre nem érti, illetve, nem világos hogyan teszi ez egyszerűbbé a jogalkalmazást a meglévő műemlékvédelmi, örökségvédelmi, 300m2 feletti vagy nem lakóingatlanok építése esetében.

- Nyomatékosan kéri a MÉK elnökségét, hogy az Étv. módosítás elfogadása után, a tervezett rendeletcsomagot annak elfogadása előtt - a véleményezésére elegendő időt szánva - szakmai egyeztetésre kérje be.

- teljes egyetértésben támogatatta, hogy a 300m2 alatti épületeket is csak kiviteli tervek alapján lehessen építeni, ehhez külön típusszerződésről és minimál díjazásról szóló javaslatot a MÉK elnöksége mielőbb terjessze elő.

- A 191-es kiegészítését támogatja, de a beterjesztett kamarai szabályzat még előkészítetlen, nem tartalmazza, a közben elkészült területi véleményeket, ezt újabb bemutatás, véleményezés után lehet csak elfogadni.

- A tervezői művezetés elképzelését üdvözli, várja a konkrét szöveget.

- A törvényalkotó által felkínált opciók közül nem elfogadható, hogy a kötelező felelősségbiztosítás a tervezői jogosultság feltétele legyen, vagy a meglévő felelősségbiztosítás ne legyen kiterjeszthető a 300m2 alatti épületekre, és ilyen feladat esetén új project- vagy csak e feladatra szóló- újabb felelősség biztosítás kötése legyen szükséges, illetve a felelősségbiztosítás csak az építési jogszabályok betartására vonatkozzék a tervezés egyéb részeire ne. A MÉK elnökségének javaslata a mely szerint építtetői építési  biztosítás megkötése - különös tekintettel a kormányzat azon elképzelésére, hogy az építtető saját háza esetén önmagát is megnevezheti kivitelezőként- a leginkább támogatható. A MÉK által kezelt testületi biztosítás a kamara viszonylag kis létszáma miatt nem tűnik reális megoldásnak.

- A többletbevételek egy része átmeneti, a központi támogatás pályázható, ennek ellenére a korábban kidolgozott kamarai stratégiák tervszerű megvalósításhoz szükséges pénzeszközök rendelkezésre állhatnak, ha konkrét vállalások, előterjesztések megtörténnek. A MÉK és MÉK Kft. pénzügyi beszámolóját a TET elfogadta.

- Az épület tervezését a tervező - a rendeletben lefektetett, minkét fél, így a megrendelő által is elfogadott, aláírt - tervezési program alapján végzi. A TET javasolja, hogy a tervező mellett - aki köteles a rendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot tenni - a megrendelő is tegyen nyilatkozatot, hogy számára a terv gazdaságos, és korszerű megoldásokat tartalmaz.

- A gazdaságtalan tervezés definiálása veszélyes fegyver lehet a tervezők ellen, és számtalan keresetnek adhat alapot. Megfogalmazása esetén különös körültekintéssel kell eljárni. Célra vezető lehet a probléma kezelésére a tervezési program részletes megfogalmazása, a tervdokumentáció átvételénél tett nyilatkozat, illetve a felelősségbiztosítás.

További TET javaslatok:

- A MÉK elnökségének kommunikációja elégtelen, nem használja ki az internet adta lehetőségeket, a távlati cél, hogy a tervező a beruházásban betöltött szerepe, társadalmi elismertsége növekedjék, nem jut el tagsághoz. A TET kéri, hogy az Elnökség adjon
folyamatosa információt a fejleményekről, és ne csak a területi taggyűléseken szóban, hanem kamarai és az építészettel foglalkozó közösségi oldalakon, esszéjellegű, vitaindító véleményét tegye közzé.

- A május 27-i küldöttgyűlésre a kormány részéről felelős politikust, pl. Sonkodi Balázs stratégiai ügyekért felelős államtitkárt meg kell hívni.

- A településkép védelmi törvény akkor ér valamit, ha van mögötte szakmai gazda, célszerűen egy főépítész is. A teljesen szabványosított, a szakmai mérlegelés lehetőségét kizáró jogalkotás nem megfelelő megoldás.

- A tervező, építtető földhivatali tájékoztatása múlt századi, jó lenne a településrendezési tervi adatokat szabályozási előírásokat, településkép védelmi információkat a földhivatal is megkapná és beépülne az adatbázisukba, így térképmásolat szöveges (rajzi) kiegészítése lehetne.

- 300m2 alatti lakóépületek bejelentését és hatósági bizonyítványának kiadását ugyanazon jegyzői kör lássa el, célszerűen az elsőfokú építési hatósági feladatokat ellátó jegyző képviseletében eljáró hatóság.

Összeállította:

Molnár Csaba
alelnök

Kapcsolódó linkek:


« Vissza