Álláspályázat: Építésügyi feladatok

Baranya Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

építésügyi feladatok

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi utca 30.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: építésügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Építésigazgatási szakrendszerek használatával, hatósági ellenőrzések végzése, helyszíni szemlék tartása, építésügyi hatósági döntések előkészítése (engedélyezési, kötelezési, tudomásulvételi), folyamatban lévő kivitelezések ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló, 343/2006. (XII. 23.) számú Kormány rendelet 1. és 2. §-ban foglaltak alapján építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építészmérnök, építőmérnök (magasépítési szakirány), településmérnök,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 • a jelentkező nem áll a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
 • a jelentkező nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (különös tekintettel a Kit. 117. § (6) és (8) bekezdéseiben, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglaltakra),
 • a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele a jelentkező hozzájárulása ahhoz, hogy a rendőrségről szóló törvény rendelkezései alapján a kormánytisztviselő szolgálati feladatainak törvényes ellátását a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv - törvényben meghatározott esetekben és módon - megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szepezdi Rita Nóra nyújt, a 06 72/795-349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szepezdi Rita Nóra részére a epites@baranya.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8.