Keresendő szöveg:


Álláspályázatot hirdetett a Tolna Megyei Kormányhivatal
2014. január 14., kedd

A Tolna Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala építésfelügyelő munkakör betöltésére.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala építésfelügyelő munkakör betöltésére.
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:  
 • 2. melléklet I/3. pontja építésfelügyeleti hatósági feladatok
 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: - építésfelügyeleti hatósági hatáskörben hatósági eljárást folytat le az építőipari kivitelezési tevékenység, a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére, ellenőrzi vagy ellenőrizheti a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett építési tevékenységet, az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, az építési napló vezetését és annak tartalmát, az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását; - felkutatja a szabálytalan építési tevékenységeket, az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket; - az ellenőrzéséhez, a tényállás tisztázásához az ÉMO alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat vizsgálhat; - tájékoztatást ad az építésfelügyeleti témákban érdeklődő ügyfeleknek; - vezeti az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe utalt nyilvántartásokat; - elkészíti a feladatkörébe tartozó statisztikákat; - teljesíti az építésfelügyeleti ellenőrzési terv szerinti feladatait; az ellenőrzési feladatai teljesítésében együttműködik a jogszabályban meghatározott szakmai szervezetekkel. Közös ellenőrzéseket tart társhatóságokkal, szakmai kamarákkal és más építésfelügyeletekkel; - jogszabályban meghatározottak szerint építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti hatósági intézkedéseket tesz; ennek keretében kapcsolatot tart a társhatóságokkal, az építési szakmai kamarákkal, szükség esetén szakértő, szakértői intézmény közreműködésével; - a kivitelezési tevékenység végzése során felhasznált építési célú termékek, építési módszerek, eljárások használatának, valamint az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményekben, szabványokban, jogszabályokban és más építésügyi előírásokban megfogalmazott követelmények teljesülését ellenőrzi; - ellenőrzi az építési folyamat résztvevőit; - építésfelügyeleti hatósági jogkörében - jogszabályban meghatározott szabálytalanság esetén - intézkedik a szabálytalan állapot megszüntetése iránt, építésfelügyeleti bírságot szab ki; - a felettes hatósághoz történő felterjesztésre előkészíti a fellebbezésekkel, felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatos iratokat; - ha jogszabály másként nem rendelkezik, lefolytatja a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos építésfelügyeleti ellenőrzéseket és hatósági eljárásokat; - folyamatosan figyelemmel kíséri, készség szintjén elsajátítja és alkalmazza az Építésügyi Hatóság feladat és hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait; - az építésfelügyelet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, s azt a kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti; - a munkaköri leírásban foglaltak szerint ellátja az ügyintézéssel összefüggő ügykezelési feladatokat.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányán szerzett szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik.
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • ECDL
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • építésügyi vizsga
 • közigazgatási gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • egy darab 4x4-es színes fénykép
 • a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás
 • iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata
 • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dombóvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala nyújt, a 06-74/795-284-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/101/2014 , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyelő.
 • Személyesen: Humánpolitikai Főosztály, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. III. 303-305.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatokat a Dombóvári Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kormanyhivatal.hu - 2014. január 16.
 
 
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505