Keresendő szöveg:


Tanfolyam kötelezően választandó továbbképzési témában
2008. január 11., péntek

A Somogy Megyei Építész Kamara, valamint a Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagjai, valamint névjegyzékében szereplő szakmagyakorló számára 2008. évben az eddigi továbbképzési gyakorlathoz hasonlóan, kedvezményes önköltségi áron kötelezően választandó továbbképzési témában kaposvári székhellyel tanfolyamot indít.

Somogy Megyei Mérnöki KamaraSomogy Megyei Építész Kamara               

Tisztelt Szakmagyakorló!

 
Ezután tájékoztatjuk kamránk névjegyzékén szereplő szakmagyakorlóinkat, hogy a Somogy Megyei Építész Kamara, valamint a Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagjai, valamint névjegyzékében szereplő szakmagyakorló számára 2008. évben az eddigi továbbképzési gyakorlathoz hasonlóan, kedvezményes önköltségi áron

k ö t e l e z ő e n    v á l a s z t a n d ó      t o v á  b b k é p z é s i   t é m á b a n


kaposvári székhellyel tanfolyamot indít. A tanfolyammal megszerezhető óraszám kielégíti a vonatkozó kormányrendelet által egy továbbképzési időszakra (öt évre) előírt min. 10, max. 20 órás kötelező továbbképzést. Ezen felül az év folyamán szabadon választható témában további rendezvények megtartását tervezzük, mellyel szakmagyakorlóink az év folyamán legalább a rendelet által előírt évi 4 pontot megszerezhetik. A továbbképzési programok tagjaink, valamint az éves önkéntes szolgáltatási díjat fizető szakmagyakorlóink számára külön kedvezménnyel is látogathatók.
 
2008. január 1 -én hatályba lépő új jogszabályok: 
 • Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet
 • Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007 (X.4) Kormány rendelet
 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X.29) Kormány rendelet (többek között: 2. sz. melléklet Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelemi dokumentációjának tartalmi követelményeiről)
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007 (X.31) Kormány rendelet (a rendelet tartalmazza a tervellenőri tevékenység leírását is!)
 • Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007 (X.31) Kormány rendelet ˇ    A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007 (XII.23) Kormány rendelet
2008. január 1 -én módosuló jogszabályok:
 • A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tv
Ami változott: a teljes etikai-fegylemi eljárásra vonatkozó rész
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv
Ami változott: - Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 27§
 
- Az építés 39§ (1) c) (bevezeti a kivitelezők és felelős műszaki vezetők kötelező szakmai felelősségbiztosítását)
 • Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997 (XII.29) KTM rendelet Ami változott: 1-23§, 34-37§, 35§ (2), 1. melléklet hatályon kívül helyezés, Általános rendelkezések, Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, Engedély kérelem minta
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20) Kormány rendelet Ami változott: 3. sz. melléklet a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
 • A telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8) FVM rendelet Ami változott: 5-16§ -ig hatályon kívül helyezés a telekalakítási tervről és az ehhez kapcsolódó engedélyezési eljárásról 
 • A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002 (III.21) Kormány rendelet
Ami változott: 1 sz. melléklet a szakhatósággént közreműködő szervezeti egységek jegyzéke  
 • A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006 (XII.23) Kormány rendelet Ami változott: 1. sz. melléklet területi szervek illetékessége
 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23) Kormány rendelet
 • Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5) Kormány rendelet (a változás nem számottevő) ˇ    Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006 (IV.28) Kormány rendelet (a változás nem számottevő)
 • A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006 (IV.28) Kormány rendelet
Ami változott:
 • 10 § (5) a szakértő köteles bejelenteni, ha a vizsgált épület bauxitcementtel készült - 3. sz. melléklet II. 1.9 elveszi a kamarától az építésügyi igazgatási szakértői szakterület (SZÉI, SZÉSZ9) névjegyzékének vezetését
 • A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007 (II.28) Kormány rendelet A jogszabályok hatályos szövege letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.
 
Kaposvár, 2008. január 11.

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánva üdvözlettel:    Papcsik Jenő          Dr. Gáts Andrea             Molnár Árpád
       SMMK                 SMÉK és SMMK                SMÉK       
        elnök                        titkár                        elnök   
 
Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505