Keresendő szöveg:


Jogszabály-változások
2009. november 3., kedd

A 2009. október 1-jén hatályba lépett jogszabály-változásokat gyűjtöttük össze az alábbiakban.

TÖRVÉNYEK

Új törvény:
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosító törvények:
 • 2008. évi CXL  törvény a KET módosításáról   ( KET. NOVELLA  2009. évi )
 • 2009. évi LVII. törvény az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról, amely módosította az alábbi törvényeket:

 • 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2006. évi LIII. törvény módosítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt                jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
 • 1996. évi LVIII. törvény módosítása a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.
KORMÁNYRENDELETEK

Új rendeletek:
 • 185/2009.(IX.10.) Korm. rendelet a hatósági közvetítőről
 • 186/2009. (IX.10.) Korm.  rendelet   a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok kijelöléséről 
 • 190/2009.(IX.15.)  Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet    az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet   az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet    az építési hatósági eljárásokról és az építési hatósági ellenőrzésekről
 • 194/2009.(IX..15.)Korm. rendelet     az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és közreműködő hatások kijelöléséről.
 • 195/2009. (IX.15.)  Korm. rendelet    a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építés-felügyeleti tevékenységről
 • 197/2009.(IX.15.) Korm.rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások    igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
 • 208/2009.(IX.29.)Korm.rendelet  az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól.
Módosított kormányrendeletek:
 • 214/2009.(IX.30.)Korm. rendelet     a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi  kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.(II.21.) Kormányrendelet módosításáról
 • 182/2009.(IX.10.) Korm. rendelet    a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2003. évi CXL. Törvény módosításáról szóló 2008.évi CXI. Törvény hatálybalépésével, valamint a belső  piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek    módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
 • 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet   az építési beruházások megvalósításának érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról, amely módosította az alábbi kormányrendeleteket:

 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet  az építés-felügyeleti bírságról 
 • 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építés-felügyeleti tevékenységről 
 • 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
 • 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 
 • 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
 • 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 
 • 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet  a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről 
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról 
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól 
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 
 • 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
MINISZTERI RENDELETEK

Új rendeletek:
 • 24/2009 (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
 • 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról, amely módosította az alábbi miniszteri rendeleteket:
 • 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
 • 1/2008.(I.11.) ÖTM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos  jogállású személyek köréről
Összeállította: Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász
                             

Dél-Dunántúli Építész Kamara | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C023 | tel: 72/520-505