Építésügyi szakügyintéző álláshirdetés

 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Építésügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2017.11.15-től 2019.07.23-ig tartó állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet

11.2. Építésfelügyeleti hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági ügyek intézése a Dombóvári és Tamási járás illetékességi területén.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás VI. fejezetének 67. §-ban foglaltak szerint ellátja a járási hivatal feladat- és hatáskörét érintő, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, valamint építésfelügyeleti hatósági feladatokat. Az építésfelügyeleti feladatokat továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 46. § (2) bekezdése részletezi.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy
 • építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • Építésügyi vizsga (ÉTDR, e-napló, építésügyi igazgatás)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • egy darab 4x4-es színes fénykép,
 • a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás,
 • iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat,
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2017.11.15-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Dombóvári Járási Hivatal Építésügyi Osztálya nyújt, a 74/795-284-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:   

 • Elektronikus úton a hivatal@tolna.gov.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Építésügyi Osztály (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1536-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Építésügyi Osztály osztályvezetője és a Dombóvári Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.